Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.155.656

Khách Online : 35

Bộ Nôi vụ: Khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

14:00 24/06/2019 | Lượt xem : 516

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 516
Chiều ngày 17/6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, ngày 27/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 448/QĐ-BNV công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ, bao gồm 08 thủ tục hành chính tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử hoặc tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa, qua đường Bưu chính công ích và 25 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường Bưu chính công ích.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thông tin, Bộ Nội vụ là Bộ thứ ba trong các Bộ, ngành Trung ương đưa Bộ phận một cửa vào hoạt động. Để triển khai có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện: xác định tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương tại Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ; xác định rõ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả.
Hai là, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện, cắt giảm các quy trình, thủ tục; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân, tổ chức.
Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của Bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nội vụ, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.
Bốn là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của Bộ, là thước đo sự hài lòng của người dân, tổ chức với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.
Năm là, giao: Văn phòng Bộ chủ trì, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 489/QĐ-BNV ngày 12/6/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ và Quyết định số 448/QĐ-BNV ngày 27/5/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ.
Văn phòng Bộ phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; ý thức, năng lực, trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ với người dân, tổ chức…

Nguồn: moha.gov.vn