Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.346

Khách Online : 26

Chỉ số SIPAS 2019 phản ánh sát thực tiễn cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở 63 địa phương

11:44 19/05/2020 | Lượt xem : 1598

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1598
Sáng ngày 19/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019).
Chỉ số SIPAS 2019 do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với sự tham gia giám sát, phối hợp thông tin, tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; sự tham gia thực hiện điều tra xã hội học của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; UBND 63 tỉnh, thành phố tham gia hỗ trợ, thông qua chỉ đạo các cơ quan liên quan ở địa phương trong chọn mẫu điều tra xã hội học, giám sát kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học tại địa phương do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện.

SIPAS 2019 tiến hành điều tra xã hội học với tổng số phiếu phát ra tại 63 tỉnh trong cả nước là 36.630 phiếu. Tổng số phiếu thu về hợp lệ là 35.268 phiếu, đạt 96.28%. Trong số 35.268 người tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học SIPAS 2019, 88,16% là người dân và 11,84% là người đại diện tổ chức.

SIPAS 2019 tiếp tục mang đến một bức tranh toàn diện, chi tiết về chất lượng cung ứng dịch vụ công thông qua ý kiến phản hồi về cảm nhận, mức độ hài lòng và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố kết quả Chỉ số SIPAS 2019

Theo Báo cáo kết quả Chỉ số SIPAS 2019 do Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Phạm Minh Hùng công bố, năm 2019, 84,45% người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, tăng gần 1,5% so với năm 2018, gần 2,3% so với năm 2017. 

Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%, về thủ tục hành chính là 86,54%, về công chức là 85,62%, về kết quả dịch vụ là 88,56% và về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức là 73,66%. 
Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng về các yếu tố của quá trình cung ứng và kết quả dịch vụ công có sự tăng, giảm khác nhau, trong đó tiếp cận dịch vụ có số người dân, tổ chức hài lòng tăng nhiều nhất và tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị giảm nhiều nhất qua 3 năm.

Người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc 3 cấp và 16 lĩnh vực dịch vụ ở các mức khác nhau. Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất (85,53%), cấp tỉnh thấp nhất (83,35%); trong số 16 lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực giao thông, vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất (88,45%) và lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất (79,06%). Kết quả SIPAS 2017 và 2018 cũng phản ánh bức tranh tương tự.

Chỉ số SIPAS 2019

Chỉ số SIPAS 2019 của 63 tỉnh nằm trong khoảng 73,81 - 95,26%; trong đó, tỉnh Quảng Ninh có chỉ số cao nhất là 95,26% và tỉnh Bình Thuận có chỉ số thấp nhất là 73,81%, chênh lệch lệch lên tới 21,45%. 

Năm 2019, 10 tỉnh có Chỉ số SIPAS chưa đạt yêu cầu, 20 tỉnh có Chỉ số SIPAS ở mức trung bình, 27 tỉnh khá và 6 tỉnh tốt. So sánh năm 2019 với năm 2018, 41/63 tỉnh có Chỉ số SIPAS tăng, 22/63 tỉnh giảm. So sánh năm 2019 với năm 2018 và 2017, 25/63 tỉnh có Chỉ số SIPAS tăng bền vững qua các năm, 35/63 tỉnh tăng thiếu bền vững và 03/63 tỉnh giảm.

So sánh các nhóm các tỉnh phân theo loại đơn vị hành chính và các nhóm tỉnh phân theo vùng miền, có thể thấy không có sự khác biệt đặc trưng về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức giữa các nhóm tỉnh.

Các chỉ số phản ánh cảm nhận của người dân, tổ chức về việc phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc, bị trễ hẹn, bị phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đều ở mức thấp và có xu hướng giảm dần qua các năm kể từ năm 2017. Năm 2019, 5,41% người dân, tổ chức phải đi lại từ 4 lần trở lên; 1,41% bị công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 0,47% bị công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí theo quy định; 4,44% bị trễ hẹn và trong số những người bị trễ hẹn thì có 42,63% nhận được thông báo về việc trễ hẹn và 27,12% nhận được xin lỗi về việc trễ hẹn. 

Tỷ lệ hài lòng về công chức

Tuy nhiên, SIPAS 2019 cho thấy, 63/63 tỉnh để xảy ra tình trạng người dân, tổ chức đi lại nhiều lần, 62/63 tỉnh xảy ra trễ hẹn trả kết quả dịch vụ; 62 tỉnh trễ hẹn đều thực hiện không nghiêm quy định về thông báo, xin lỗi về việc trễ hẹn đối với người dân, tổ chức, trong đó có 01 tỉnh không thực hiện bất kỳ thông báo nào và 06 tỉnh không thực hiện bất kỳ xin lỗi nào; 62/63 tỉnh có công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 46/63 tỉnh có công chức gợi ý người dân, tổ chức nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí. 

Các chỉ số phản ánh việc người dân, tổ chức tiếp cận thông tin về dịch vụ, quy định thủ tục hành chính, việc người dân, tổ chức nhận được thông báo, xin lỗi về sự trễ hẹn trả kết quả dịch vụ từ cơ quan có thẩm quyền... trong năm 2019 có tăng so với 2018, 2017, tuy nhiên vẫn ở mức thấp. Chỉ có 8,20% người dân, tổ chức được hỏi trong cả nước tiếp cận thông tin về dịch vụ qua mạng internet, 7,34% tiếp cận quy định về thủ tục hành chính qua mạng internet trong khi 84,94 % người dân, tổ chức cho rằng, việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet và trả kết quả qua đường bưu điện là phù hợp và yêu cầu của cải cách hành chính là tối thiểu 30% dịch vụ công được cung ứng trực tuyến.

Ba nội dung mà người dân, tổ chức mong đợi cơ quan hành chính nhà nước cải thiện nhiều nhất là: mở rộng các hình thức thông tin tiếp cận dịch vụ công (62,50% số người được hỏi); tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính (44,00% số người được hỏi) và rút ngắn thời gian cung ứng dịch vụ công (43,27%). Thủ tục hành chính nhận được mức độ hài lòng cao thứ 2 trong 5 yếu tố được đánh giá, tuy vậy, yếu tố này lại được người dân, tổ chức mong đợi cải thiện nhiều nhất.

Kênh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa được 88,20% người dân, tổ chức đánh giá phù hợp; kênh tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính là 88,80%; kênh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính là 86,20% và kênh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên mạng internet và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa là 84,94%.

Quang cảnh Hội nghị

Ông Phạm Minh Hùng cho biết thêm, SIPAS 2019 tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo cơ quan và sự triển khai tích cực, sáng tạo của cán bộ, công chức Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời từ UBND và cơ quan, tổ chức liên quan của 63 tỉnh trong cả nước.

Đặc biệt, nhận thức về việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong đội ngũ lãnh đạo, công chức ở các địa phương đã được nâng lên, góp phần giúp quá trình triển khai điều tra xã hội học thuận lợi, hiệu quả hơn. Người dân, tổ chức tích cực, trách nhiệm hơn khi tham gia trả lời phiếu điều tra.

Phương pháp triển khai SIPAS 2019 được thực hiện theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt “Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”, đảm bảo khoa học, rõ ràng, cụ thể, dễ triển khai và mạng lại kết quả khách quan, phản ánh sát thực tiễn cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp ở 63 tỉnh./.


Nguồn: moha.gov.vn