Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.625.442

Khách Online : 252

Phó Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

14:33 11/11/2019 | Lượt xem : 2386

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2386
Kết thúc phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ngày 07/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã làm rõ thêm một số nội dung được đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm trong lĩnh vực này.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các việc sau:
Ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và công vụ, công chức để thể chế hóa chủ trương của Đảng và các luật sẽ được Quốc hội thông qua. Trong đó, đặc biệt lưu ý những vấn đề mà đại biểu đã nêu như về văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng, xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ, xử lý cán bộ sau khi nghỉ hưu, sắp xếp cán bộ dôi dư do tinh giản biên chế, về vị trí việc làm, chính sách đặc thù phù hợp đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, phương thức thi nâng ngạch công chức…
Chỉ đạo các Bộ, ngành không quy định việc thành lập tổ chức trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Chính phủ đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ để triển khai thống nhất các chủ trương này.
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan, bố trí số lượng cấp phó phù hợp. Đối với việc thí điểm hợp nhất các sở, ngành ở địa phương, căn cứ ý kiến của các cơ quan, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, thận trọng trong công tác sắp xếp, tổ chức và bố trí cán bộ.
Đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình như Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với nâng cao chất lượng và thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Chỉ đạo các Bộ, ngành hoàn thiện định mức biên chế giáo dục, y tế cho phù hợp với thực tế.
Rà soát, ban hành nghị quyết của Chính phủ, đẩy mạnh phân cấp, quản lý theo ngành, lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương. Tới đây Chính phủ mong Quốc hội tiếp tục quan tâm, kịp thời xem xét, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản luật, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện phân cấp.
Thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế, quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư.
Riêng khối giáo dục và y tế, để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19-NQ/TW Trung ương, bảo đảm nguyên tắc đáp ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho xã hội, có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế, Chính phủ đã bổ sung giáo viên mầm non cho các tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và các tỉnh Tây Nguyên. Các địa phương còn lại thiếu biên chế, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết. Đối với các cấp học khác tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, giảm đầu mối đơn vị, rà soát, sửa đổi quy định về định mức, bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Các địa phương còn chỉ tiêu biên chế thực hiện tuyển dụng các trường hợp đã ký hợp đồng trước năm 2015 đã đóng bảo hiểm y tế.
Chỉ rõ việc tiếp tục chấn chỉnh các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm, đề bạt người thiếu tiêu chuẩn, sai quy trình, người nhà, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết xác định đúng chức trách của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát hiện và xử lý vi phạm. Tăng cường trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất, tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tránh ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội về kết quả đánh giá.
Những vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, về tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề tác động đến tổ chức, rất phức tạp. Trong quá trình thực hiện phải giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại đã tồn tại một thời gian dài. Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe ý kiến của người chịu sự tác động để có giải pháp, giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời phải đảm bảo hợp tình, hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chính phủ đang có những chủ trương giải quyết phải vừa đạt được yêu cầu các nghị quyết của Đảng, Quốc hội vừa không tạo ra những vấn đề xã hội bức xúc. Ví dụ, giải quyết vấn đề giáo viên hợp đồng, sắp xếp cán bộ dôi dư, hay một số vấn đề mà Quốc hội đang thảo luận, như sáp nhập ba Văn phòng ở địa phương đã được xác định trong Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân theo Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đang được Quốc hội thảo luận. Chính phủ sẽ trân trọng lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để có phương án tiếp thu phù hợp…

Nguồn: baochinhphu.vn