Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.258.526

Khách Online : 50

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội vụ

11:12 19/01/2022 | Lượt xem : 1187

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1187
Sáng ngày 12/01, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, do Bộ Nội vụ tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và các kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch COVID-19 với những thách thức chưa từng có trong tiền lệ; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự đồng sức, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã đạt kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. 

Đối với ngành Nội vụ, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ, ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và từng địa phương, nổi bật là: tập trung xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên lĩnh vực ngành; tham mưu và phối hợp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức; Bộ đã chủ động, phối hợp, tham mưu cho Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các mặt công tác: thi đua - khen thưởng, tôn giáo, văn thư - lưu trữ, quản lý tổ chức hội, quỹ và các hoạt động của ngành bảo đảm linh hoạt, thích ứng trong phòng, chống đại dịch COVID-19.  

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc trên thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trương, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đổi mới chế độ công vụ, công chức và tinh giản biên chế gắn cơ cấu lại và nâng cao chất lượng ngũ cán bộ công chức, viên chức… còn nhiều hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngành, địa phương. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đại biểu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tích cực trao đổi, chia sẻ, tham gia phát biểu sôi nổi, ngắn gọn, trọng tâm, đóng góp ý kiến thiết thực góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị; tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung trọng tâm:

Một là, phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn về những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ năm 2021, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học và nguyên nhân để có giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Hai là, tham gia, đóng góp bổ sung các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành Nội vụ nhằm thể chế hoá toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Nội vụ.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, năm 2021, Bộ, ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ đối với các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành Nội vụ có nhiều đổi mới, tăng cường các cuộc họp, chỉ đạo trực tuyến; đồng thời, cũng linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ công việc, đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới; tăng cường thực hiện cải cách hành chính và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO trong việc thực hiện công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Về công tác xây dựng thể chế, Bộ Nội vụ đã tập trung tổng rà soát toàn bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan làm cơ sở tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; nổi bật là đã chủ trì xây dựng 03 dự án Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định, 03 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Quyết định, 04 Chỉ thị và 01 Công điện; ban hành theo thẩm quyền 06

Thông tư, 04 văn bản hợp nhất.
Hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế

Về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tinh giản biên chế, trong năm 2021 toàn ngành Nội vụ đã tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành được nhiều văn bản, đề án lớn. Đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 07/4/2015. Cụ thể, tính đến hết năm 2021 biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015...

Công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh tinh giản biên chế, cải cách quản lý biên chế và giao biên chế công chức, viên chức gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Đảng, pháp luật. 

Cắt giảm yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết


Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức như: rà soát, hoàn thiện thể chế bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác cán bộ; đề xuất cắt giảm yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết trong công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; thực hiện phân cấp triệt để trong việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án môn kiến thức chung để cung cấp cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức; hoàn thành việc mô tả và xác định khung năng lực vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức khối Chính phủ quản lý… Các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc rà soát, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các Bộ, ngành, địa phương được chấn chỉnh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
 
Giảm 08 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã
Công tác xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ, cùng với việc hoàn thiện bộ máy của Chính phủ, công tác xây dựng chính quyền địa phương được đặc biệt coi trọng. Điểm nổi bật là ngay từ cuối năm 2020 và những ngày đầu năm 2021, toàn ngành Nội vụ đã tập trung cao độ tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đã tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, theo đó năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 10 Nghị quyết về địa giới, hành chính nhưng không tăng số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, giảm được 04 đơn vị hành chính cấp xã tại thành phố Huế. Kết quả giai đoạn 2019 - 2021 đã giảm được 08 đơn vị hành chính cấp huyện (từ 713 xuống còn 705 huyện) và 561 đơn vị hành chính cấp xã (từ 11.160 xuống còn 10.599 xã).

Công tác cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, đổi mới phương pháp kiểm tra công tác cải cách hành chính ở các Bộ, ngành, địa phương; tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính để phục vụ điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực cho phát triển. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó với dân tộc. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ ngày càng được quan tâm đầu tư để bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia. Công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ từng bước đi vào nền nếp. 

Toàn ngành Nội vụ tích cực, chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nội vụ đã khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của ngành Nội vụ.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022


Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành Nội vụ năm 2022, với 9 nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

Hai là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh thẩm định thành lập các đơn vị hành chính đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa tại các địa phương.

Bốn là, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

Năm là, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. 

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng, sớm cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; triển khai hiệu quả chiến lược thanh niên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ và toàn ngành Nội vụ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh. 

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại trên các lĩnh vực; triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; các hoạt động thể hiện vai trò của Bộ, ngành Nội vụ trong thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tám là, đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ, ngành Nội vụ; hoàn thành toàn bộ dữ liệu liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Chín là, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; chuyển đổi số ngành Nội vụ; giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm; đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền đô thị;…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong  năm 2021.

Nhìn lại năm 2021, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là năm diễn biến tình hình phức tạp, khó khăn cả về kinh tế - xã hội do tác động của dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe người dân do đại dịch COVID-19 gây ra. Năm 2021 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025; kiện toàn các chức danh chính quyền các cấp; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai kỳ họp Quốc hội, các kỳ họp của Chính phủ, triển khai các Hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nghị Văn hóa, Hội nghị Đối ngoại…; đồng thời, cả nước vừa tập trung chống dịch, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự xã hội, thực hiện an sinh xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế… Qua đó thấy được sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp tích cực của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ với nhiều đổi mới và sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh về một số nhiệm vụ mà Bộ, ngành Nội vụ đã thực hiện tốt trong năm 2021:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới, phản ứng nhanh, kịp thời, thích ứng linh hoạt với bối cảnh thực tế của đất nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, với việc tham mưu trình 03 dự án Luật; 12 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 08 Nghị định và 03 Nghị quyết của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Quyết định, 04 Chỉ thị và 01 Công điện;…

Thứ ba, tham mưu Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, trong đó Bộ Nội vụ là cơ quan nòng cốt.

Thứ tư, thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, phân cấp, phân quyền, nhất là tổ chức thành công Hội nghị về phân cấp, phân quyền; làm tốt công tác tinh giản bộ máy đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế song hành cùng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ lưu ý: “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên; ở đâu có người bệnh thì ở đó phải có bác sĩ nhưng phải hợp lý. Hợp lý thế nào thì chính quyền địa phương phải tính toán, sắp xếp phù hợp, nếu cứng nhắc thì sẽ thiếu đội ngũ viên chức này".

Thứ năm, công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng; Bộ đã rà soát, cắt giảm nhiều loại chứng chỉ không cần thiết; đã làm tốt công tác cải cách hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng lưu ý những hạn chế còn tồn tại của ngành như: công tác xây dựng thể chế còn chậm so với thực tiễn yêu cầu; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ chưa đạt yêu cầu, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, do đó, cần phải quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị; một bộ phận công chức, viên chức chưa đủ tầm; trật tự, kỷ cương hành chính có nơi còn chưa tốt;…

Về định hướng năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thống nhất với những nhiệm vụ mà Bộ, ngành Nội vụ đã đề ra; đồng thời đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là rất quan trọng và nhạy cảm vì liên quan đến con người, “nếu sáp nhập bộ máy vào thì đụng đến lợi ích của đội ngũ, lo lắng, tâm tư; nếu tách ra thì rất vui vẻ nhưng bộ máy cồng kềnh, biên chế tăng, do đó, phải có quyết tâm chính trị lớn, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng để áp dụng, thực hiện cho đúng, cho sát, phát huy tối đa trí tuệ tập thể, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thứ hai, một nhiệm vụ chung của cả nước là kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, nhất là biến chủng Omicron, Bộ Nội vụ cần bố trí bộ máy, con người phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu phòng, chống dịch; tham mưu tổ chức bộ máy, con người linh hoạt trong từng hoàn cảnh, có nền tảng tư duy phương pháp luận; phòng, chống dịch tốt mới thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tốt.

Thứ ba, tập trung tham mưu xây dựng thể chế quản lý nhà nước của ngành đảm bảo không cản trở, phục vụ cho sự phát triển đất nước và phù hợp với tình hình thực tế; xây dựng thể chế phải xuất phát từ thực tiễn, lấy mục tiêu quốc gia, dân tộc làm đầu; đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, phải bố trí cán bộ giỏi, phải bố trí kinh phí tốt.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm; thu hút nhân tài thì phải thực sự là nhân tài.

Thứ năm, tổ chức bộ máy, nhất là bộ máy bên trong các bộ, ngành, Bộ Nội vụ phải quyết tâm hơn nữa; đồng thời, đây mạnh cải cách hành chính để người dân, doanh nghiệp không than phiền; quan tâm biên chế ngành giáo dục và y tế; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đảng cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tuân thủ đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt nguyên tắc tập trung dân chủ, việc càng khó, càng phức tạp càng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là tổ chức bộ máy và con người; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 76 năm xây dựng và phát triển của ngành, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Nội vụ, trong thời gian tới, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính, nền công vụ thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

(*) Do Bộ phận giúp việc Ban biên tập đặt.

Nguồn: moha.gov.vn