Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.742.009

Khách Online : 134

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Ninh và Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:29 07/03/2019 | Lượt xem : 695

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 695
Trong 02 ngày, từ ngày 27-28/02, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Ninh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi kiểm tra tại tỉnh Bắc Ninh, sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các thành viên Tổ công tác. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ buổi kiểm tra; báo cáo đầy đủ chi tiết và thành phần tham dự đông đủ, thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.
Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác năm 2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đề nghị các cơ quan quán triệt chủ trương và làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, đặc biệt đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp; tổ chức sáp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn.
Tiếp tục phát huy kết quả năm 2018, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Bắc Ninh tập trung tăng tốc, bứt phá trong năm 2019 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và tổ chức thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Bên cạnh đó, rà soát các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, kịp thời xử lý, khắc phục để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt kiểm tra đạt 100% các đơn vị sự nghiệp công lập; duy trì chế độ tiếp công dân của các cơ quan hành chính và người đứng đầu các tổ chức đó…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn và tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.
Cùng với đó, tiếp tục rà soát và xử lý các trường hợp sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; có giải pháp kịp thời bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu trong việc bổ nhiệm. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị và thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giải quyết nhanh nhu cầu người dân và kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ cũng như hạn chế tiêu cực của công chức. Lãnh đạo Bộ tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế… Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp./.


Nguồn: moha.gov.vn