Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.770.737

Khách Online : 95

Triển khai quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

09:30 10/12/2019 | Lượt xem : 2611

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2611
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo diễn ra chiều ngày 02/12,
 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 12 và thời gian tiếp theo, toàn ngành tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020, trong đó, khẩn trương hoàn thiện 5 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, triển khai đăng ký đề án, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 theo hướng tập trung trọng tâm công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, hoàn thiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp phê duyệt.
Toàn ngành tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hoàn thành, rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp…
Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Kịp thời làm công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.
Triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Kiên quyết không để lọt người kém năng lực, phẩm chất vào bộ máy hệ thống chính trị, nhưng đồng thời không bỏ sót người có đức, có tài để tham gia, bố trí vào cấp ủy và các chức vụ tương xứng…

Nguồn: baochinhphu.vn