Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.231.202

Khách Online : 26

Bộ Nội vụ: Sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định về vị trí việc làm tại địa phương

10:28 01/06/2020 | Lượt xem : 890

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 890
Bộ Nội vụ có công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế.
Theo đó, dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2020, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế giai đoạn năm 2015 - 2020 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nội dung kiểm tra cụ thể gồm, kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội.
Kết quả triển khai xây dựng vị trí việc làm và thực hiện quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại Bộ, ngành, địa phương gắn với sắp xếp tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.
Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự công lập và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương.
Việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Bộ, ngành, địa phương.
Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xây dựng báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và gửi về Bộ Nội vụ trước 10 ngày thực hiện kiểm tra.
Đoàn Kiểm tra sẽ tổ chức làm việc tại trụ sở của các Bộ, ngành, địa phương và trụ sở Bộ Nội vụ. Về thời gian và địa điểm làm việc cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ có văn bản thông báo đối với từng Bộ, ngành, địa phương. Dự kiến, thời gian kiểm tra sẽ kéo dài từ tháng 6 - 12/2020.

Nguồn: anninhthudo.vn