Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.608

Khách Online : 107

Đồng Tháp: Giảm số lượng và nâng cao chất lượng cuộc họp, hội nghị

16:11 07/03/2019 | Lượt xem : 623

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 623
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch về giảm số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị (sau đây gọi chung là cuộc họp) với mục tiêu phấn đấu giảm số lượng các cuộc họp do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì so với năm 2018 (năm 2018 có 552 cuộc họp); đồng thời, nâng cao chất lượng các cuộc họp tại Uỷ ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dành thời gian đi công tác cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; các sở, ngành tỉnh, cấp huyện dành thời gian cho công tác chuyên môn, hoạt động quản lý, điều hành, tự kiểm tra nội bộ hoặc nghiên cứu đề xuất, giải quyết những vấn đề cấp bách. 

Đồng Tháp sẽ giảm họp, dành thời gian để lãnh đạo đi công tác cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh

Các cuộc họp tại Uỷ ban nhân dân tỉnh theo Kế hoạch này bao gồm các cuộc họp do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì mang tính chất chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên, không bao gồm các cuộc họp phải tổ chức theo quy định pháp luật như: Hội nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ (tháng, quý, sáu tháng, năm), họp báo chí định kỳ, các cuộc họp giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo Quy chế phối hợp được ký kết và các cuộc họp do Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương mời (họp trực tuyến tại Ủy ban nhân dân tỉnh) hoặc đến làm việc tại tỉnh; các cuộc họp do Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện mời; tiếp khách nước ngoài, tiếp nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu; tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân; đi khảo sát thực địa; dự hội thảo khoa học; họp Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; dự các lễ ký kết, công bố, trao quyết định công tác cán bộ và các trường hợp khác có tính chất tương tự tại Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Về giải pháp thực hiện, kế hoạch nêu rõ các trường hợp không tổ chức cuộc họp như: Họp giải quyết công việc thuộc thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm của sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; họp thống nhất ý kiến của các ngành liên quan đối với một vấn đề nào đó khi chưa được trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản trước; họp giải quyết những nội dung mang tính chất chuyên môn, kỹ thuật hoặc để thu thập thông tin trong xử lý công việc thường xuyên. Ngoài ra, các cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Điều 23 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, chỉ được tổ chức khi thật sự cần thiết.
Trong tổ chức thực hiện kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch tại các ngành, các cấp để kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thường các đơn vị, cá nhân làm tốt và phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải có chính kiến rõ ràng khi tham mưu, đề xuất hoặc được hỏi ý kiến về những nội dung có liên quan; quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Kế hoạch này và xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo khả thi, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giảm các cuộc họp; cải tiến nội dung, cách thức tiến hành, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc họp tại đơn vị. Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch và tình hình, kết quả thực hiện tại các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành tỉnh rà soát và đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh đẩy mạnh thực hiện phân cấp, uỷ quyền và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân cấp, uỷ quyền; tiếp tục đề xuất giảm số lượng các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành (Hội đồng, Ban Chỉ đạo)…


 Minh Thùy - Phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ Đồng Tháp