Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.238

Khách Online : 173

Kiểm tra hoạt động công vụ tại Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng

11:35 01/07/2019 | Lượt xem : 354

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 354
Sáng ngày 27/6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị và thành phần dự họp đông đủ của tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, các ý kiến giải trình, rõ làm các vấn đề Tổ công tác nêu cũng rất xác đáng, Tổ công tác ghi nhận và nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp. 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục đó là: Thứ nhất, công tác tham mưu trong việc thực hiện các chương trình hành động, các Nghị quyết của Trung ương chưa thực sự quyết liệt, chưa có nhiều đột phá. Thứ hai, công tác xây dựng và phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp còn chậm. Thứ ba, về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, tinh giản biên chế chưa được rõ ràng, cần được điều chỉnh, bổ sung. Thứ tư, còn tình trạng bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương; chuẩn bị nhân sự tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp tới.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để làm cơ sở tuyển dụng công chức, viên chức. Chỉ đạo rà soát biên chế, đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế viên chức theo quy định. Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất để giải quyết tốt khiếu nại, kiến nghị của của công dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
* Trước đó, ngày 26/6, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ ra một số hạn chế của TP. Đà Nẵng: Thứ nhất, vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành cần rút kinh nghiệm để không xảy ra những sai sót trong thời gian qua. Đề nghị TP. Đà Nẵng phải bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện về tổ chức cán bộ, cơ chế, chính sách đúng quy định. Thứ hai, thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, TP. Đà Nẵng vẫn còn xảy ra sai sót trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; do đó, Ủy ban nhân dân thành phố cần xem xét lại năng lực tham mưu của các cơ quan chuyên môn. Thứ ba, về sử dụng biên chế chưa hết nhưng vẫn sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn là không đúng quy định. Thứ tư, chưa chủ động phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, do đó cần phải thực hiện khẩn trương và xác định lại cơ cấu vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính do đã có sự thay đổi về tổ chức. Thứ năm, số liệu báo cáo chưa nhất quán với số liệu của Bộ Nội vụ; báo cáo cũng chưa nêu rõ việc khắc phục hạn chế theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ…
Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để phấn đấu hết năm 2019 phải thanh tra, kiểm tra 100% các đơn vị; khắc phục những hạn chế theo các kết luận của các cơ quan Trung ương.
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính; tuyển dụng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Sở Nội vụ sớm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiêp; chỉ đạo sử dụng biên chế công chức, viên chức đúng quy định và chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị: Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để phù hợp với các quy định của Trung ương; báo cáo rõ hơn về chính sách thu hút nguồn nhân lực để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp và tổ chức thực hiện đảm bảo khoa học, thống nhất và đạt hiệu quả cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các thủ trưởng các cơ quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân để ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn./.

Nguồn: moha.gov.vn