Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.650.033

Khách Online : 44

Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Hòa Bình và Bộ Tài chính

16:00 20/05/2019 | Lượt xem : 197

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 197
Sáng ngày 15/5, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác cho rằng, báo cáo của tỉnh Hòa Bình đã bám sát nội dung Tổ công tác yêu cầu; những trăn trở của tỉnh, những nhu cầu cần được giải quyết để hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế…, đây là những kiến nghị không những cho riêng của tỉnh mà còn cho các địa khác trong cả nước.
Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao các kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Hòa Bình, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp. 
Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh: Thứ nhất, tiếp tục triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 và các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, trong đó tập trung vào cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức về công tác cán bộ, sắp xếp các đơn vị hành chính, tăng cường chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị. Thứ hai, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của Nhân dân; khắc phục những sai phạm ở một số sở, ngành; phòng chống tham nhũng vặt … góp phần nâng cao thứ hạng các chỉ số như PAPI, PCI, PAR index. Thứ ba, chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đủ tiêu chuẩn theo quy định và hoàn thành trong năm 2019. Thứ tư, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đến năm 2021 giảm tối thiểu 10%; rà soát công tác cán bộ theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị và xử lý những trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Thứ năm, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp hành chính, các cơ quan chuyên môn, không để khiếu kiện đông người xảy ra./.
* Trước đó, chiều ngày 14/5, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin và luân chuyển vị trí công tác...
Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong các năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và 7, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp.
Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị; nghiên cứu, đề xuất về mô hình Tổng cục; đẩy mạnh tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%; đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, bổ sung đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, để đến hết 2019 đảm bảo 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc được kiểm tra. Tiếp tục duy trì việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị…

Nguồn: moha.gov.vn