Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.275

Khách Online : 21

Ủy Ban Dân tộc: Hướng tới việc xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo và phục vụ

11:44 21/09/2020 | Lượt xem : 1006

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1006
  Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 nhằm xác định rõ những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.
Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 của Ủy ban Dân tộc cho thấy, ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai toàn diện đối với tất cả các vụ, đơn vị, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính…
“Ủy ban Dân tộc kiến nghị với Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy mạnh cải cách thể chế trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét điều chỉnh việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho phù hợp với đặc thù của Ủy ban Dân tộc...” - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho biết.
Trong giai đoạn 2021 - 2030, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của công tác cải cách hành chính và định hướng phát triển công tác dân tộc trong thời kỳ mới, Ủy ban Dân tộc đề xuất ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đồng bộ khả thi trong việc xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các địa phương để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách thể chế; kịp thời phát hiện và giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc...
Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Chính phủ điện tử về công tác dân tộc, nâng cấp Cổng dịch vụ công của Ủy ban Dân tộc đáp ứng đầy đủ tính năng, tiêu chuẩn, sớm chấm dứt tình trạng sử dụng song song văn bản giấy và các văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc...

Nguồn: bienphong.com.vn