Trang chủ > Giới thiệu > Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Quyết định số 48/QĐ-BCĐCCHC ngày 02/4/2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ


Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ


Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 28/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ


Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 06/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam)


Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao)


Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 10/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công thương) 


Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam)


Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 14/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ


Quyết định số 2193/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ