Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 07 năm 2021 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Thời gian đăng: 15:25 26-07-2023

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 11 năm 2011 về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

Thời gian đăng: 15:24 26-07-2023

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 09 năm 2001 về việc phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

Thời gian đăng: 15:21 17-09-2001