Trang chủ > Mô hình/kinh nghiệm

Mô hình/kinh nghiệm
Cải cách hành chính nhà nước hướng tới sự hài lòng của người dân Thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, gần 40 năm qua, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước. Nghị quyết các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ đổi mới (năm 1986) đến nay đều khẳng định cải cách hành chính nhà nước là chủ trương nhất quán, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Thời gian đăng: 14:30 09-05-2024

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm thực hiện thành công phương châm hành động năm 2024 của Bộ Nội vụ “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả” Bài phỏng vấn đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về những kết quả nổi bật trong năm 2023 và định hướng công tác của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ năm 2024
Thời gian đăng: 09:00 02-02-2024

Bình Định: Thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh nhờ đột phá trong cải cách hành chính Với quan điểm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính quyền”, Bình Định đã thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính. Nhờ đó, những năm qua, Bình Định dần trở thành điểm đến đầu tư có sức hấp dẫn cao.  
Thời gian đăng: 21:14 30-12-2023

Chính quyền điện tử: Hà Nội sẽ quyết liệt hơn nữa với công tác chuyển đổi số Thời gian qua, thành phố Hà Nội luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và làm nền tảng quan trọng để thành phố phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Thời gian đăng: 17:45 25-12-2023

Hải Phòng: Quyết liệt đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến Trong năm 2023, Hải Phòng có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 90,58%, tăng nhanh so với 2 năm liền kề (20% năm 2021; 60,2% năm 2022). Con số ấn tượng này đến từ quyết tâm của thành phố trong việc đẩy mạnh tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Thời gian đăng: 08:47 25-12-2023