Trang chủ > Văn bản

Văn bản của Đảng Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị

Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước


Văn bản của Chính phủ Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Công điện số 972/CĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025


Văn bản của bộ, ngành Thông báo số 437/TB-VPCP ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ hai của Tổ công tác ngày 16 tháng 10 năm 2023

Quyết định số 757/QĐ-BNV ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 83/QĐ-BNV ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023

Văn bản của tỉnh, thành phố Kế hoạch số 6029/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023

Quyết định số 451/QĐ-BCĐCCHC ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông

Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Gia Lai

Cải cách thể chế

Hưng Yên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành phố Hồ Chí Minh


Cải cách thủ tục hành chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

Kiên Giang

Bắc Giang


Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Thanh tra Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh


Cải cách chế độ công vụ

Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh


Cải cách tài chính công

Bắc Giang

Đà Nẵng

Văn phòng Chính phủ


Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bình Dương

Bắc Giang


Về nội dung khác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh