Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của bộ, ngành

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của bộ, ngành

Thông báo số 437/TB-VPCP ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ hai của Tổ công tác ngày 16 tháng 10 năm 2023

Ban hành: 26-10-2023 | Hiệu lực: 26-10-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định số 757/QĐ-BNV ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 25-09-2023 | Hiệu lực: 25-09-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định số 83/QĐ-BNV ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2023

Ban hành: 15-02-2023 | Hiệu lực: 15-02-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định số 798/QĐ-BNV ngày 08 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ban hành: 08-07-2021 | Hiệu lực: 08-07-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”

Ban hành: 18-11-2020 | Hiệu lực: 18-11-2020

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF