Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của Đảng

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của Đảng

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Ban hành: 09-11-2022 | Hiệu lực: 09-11-2022

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị

Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ban hành: 27-09-2019 | Hiệu lực: 27-09-2019

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước

Ban hành: 01-08-2007 | Hiệu lực: 01-08-2007

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF