Trang chủ > Văn bản cải cách hành chính > Văn bản của Chính phủ

Văn bản cải cách hành chính
Văn bản của Chính phủ

Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ban hành: 28-10-2023 | Hiệu lực: 28-10-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 27-10-2023 | Hiệu lực: 27-10-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Công điện số 972/CĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Ban hành: 17-10-2023 | Hiệu lực: 17-10-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ban hành: 16-10-2023 | Hiệu lực: 16-10-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ

Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Ban hành: 11-10-2023 | Hiệu lực: 11-10-2023

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 09 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 02-09-2021 | Hiệu lực: 02-09-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2021 của Chính phủ

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 15-07-2021 | Hiệu lực: 15-07-2021

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF

Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ban hành: 17-04-2020 | Hiệu lực: 17-04-2020

Xem văn bản Xem PDF Tải PDF